Sdělení spotřebitelům

Poskytujeme Vám tímto před uzavřením příslušné smlouvy o ubytování veškeré informace dle ustanovení § 1811 a § 1820 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Bellevue hotel Latrán Services, s.r.o., jakožto ubytovatel poskytuje ubytovaným hostům následující informace:

a) totožnost a kontaktní údaje ubytovatele: Bellevue hotel Latrán Services, s.r.o., IČO: 060 70 922, se sídlem: Praha 5 – Smíchov, Na Konvářce 1864/13, PSČ 150 00, DIČ CZ06070922, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 274285, provozovna: Hotel Bellevue**** superior, Latrán 77, 381 01 Český Krumlov, adresa pro doručování elektronické pošty: sales@bellevuehotels.cz, telefonní číslo: + 420 702 117 629;

b) hlavní předmět podnikání ubytovatele: poskytování ubytovacích služeb;

c) označení služby: ubytovatel obstarává pro ubytované hosty ubytování a služby související s ubytováním na základě podmínek uvedených v písemné smlouvě o ubytování, resp. v potvrzení o rezervaci;

d) cena poskytované služby: celková cena za poskytnuté služby je uvedena v příslušném potvrzení rezervace. V takto stanovené ceně nejsou zahrnuty veškeré daně a poplatky, ke konečné ceně bude připočtena městská daň a poplatek obci;

e) způsob platby a způsob plnění: ubytovaný host poskytne veškeré platby sjednané ve smlouvě o ubytování v hotovosti nebo bezhotovostně na bankovní účet ubytovatele, jehož číslo a variabilní symbol ubytovatel ubytovaným hostům sdělí písemně; případná povinnost platit zálohu je uvedena v příslušném potvrzení rezervace;

f) reklamace: právo z vadného plnění je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co došlo ke zjištění vady. Při reklamaci je potřeba uvést, čeho se ubytovaný host domáhá (sleva z ceny apod).

g) údaj o existenci, způsobu a podmínkách mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů včetně údaje, zda se lze obrátit na orgán dohledu:

ubytovaný host má právo podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2

Email: adr@coi.cz
Web: adr.coi.cz

Česká obchodní inspekce je dozorovým orgánem vykonávajícím dohled nad ochranou spotřebitele, postupující podle zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, a dalších právních předpisů. Internetová stránka České obchodní inspekce je www.coi.cz.

h) v souladu s ustanovením § 1837 písmeno j) občanského zákoníku ubytovaným hostům jako spotřebitelům nevzniká právo na odstoupení od smlouvy o ubytování, pokud ubytovatel poskytuje plnění v určeném termínu;

i) označení členského státu nebo členských států Evropské unie, jejichž právními předpisy se bude řídit vztah mezi ubytovaným hostem a ubytovatelem založený smlouvou o ubytování: Česká republika;

j) údaj o jazyku, ve kterém bude ubytovaný host s ubytovatelem jednat za trvání smlouvy o ubytování a ve kterém poskytne ubytovaným hostům smluvní podmínky a další údaje: český jazyk.