Podmínky souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely (marketingový souhlas)

Tímto uvádíme podmínky, za nichž žádáme o souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro marketingové účely v rámci skupiny provozující Bellevue Hotely a to za následujících podmínek:

1. Kdo bude oprávněn zpracovávat údaje na základě souhlasu pro marketingové účely?

Na základě vašeho souhlasu pro marketingové účely mohou být údaje zpracovávány členy skupiny provozující Hotel Bellevue („Správci osobních údajů“), tedy: RENTERA, a.s. Švédská 635/8, 150 00 Praha 5, IČO 274 45 992 a její dceřiné společnosti.

2. Jaké údaje budou na základě souhlasu pro marketingové účely zpracovávány?

Na základě vašeho souhlasu pro marketingové účely mohou Správci osobních údajů zpracovávat osobní a jiné údaje týkající se vás či vaší společnosti („Údaje“): jméno, příjmení, název společnosti, kontaktní informace a emailovou adresu. Tyto údaje jsou shromažďovány v různé době a různými způsoby, kterými Správci údajů v souvislosti se svou činností přicházejí do kontaktu s vámi nebo vaší společností, a to během osobních rozhovorů, telefonicky, e-mailem, prostřednictvím interaktivních on-line formulářů a dopisem.

3. Za jakým účelem budou údaje na základě souhlasu pro marketingové účely zpracovávány?

Na základě vašeho souhlasu pro marketingové účely mohou být Údaje Správci osobních údajů zpracovávány za účelem nabídky produktů a služeb ze strany Správců osobních údajů a spolupracujících třetích stran, případně také prostřednictvím elektronických kanálů, a dále za účelem marketingového zpracování, analýzy a profilování, s cílem upravit na míru objednávku dle vašich potřeb či potřeb vaší společnosti a zvýšit kvalitu daných služeb a produktů.

4. Jaká je doba trvání souhlasu pro marketingové účely?

Údaje budou zpracovávány od okamžiku, kdy je souhlas pro marketingové účely udělen, (I) na dobu určitou, a to 5 let; nebo (II) do doby odvolání daného souhlasu.

5. Vaše práva plynoucí ze souhlasů

Souhlas se zpracováním osobních údajů je udělován dobrovolně a máte právo jej kdykoli odvolat. Odvolání je možné provést bezplatně v písemné podobě, dopisem adresovaným některém/u ze Správců osobních údajů nebo e-mailem na sales@bellevuehotels.cz. Odmítnutí či odvolání souhlasu nemá žádný dopad na výkon daného smluvního vztahu. Jste oprávněni kdykoli požadovat přístup k vašim údajům, které zpracováváme, jejich aktualizaci, úpravu, korekci, výmaz nebo přenesení. Dále máte právo žádat o omezení zpracování a vznést proti zpracování námitku. V takovém případě můžete svou žádost směřovat na některého ze Správců osobních údajů na e-mail sales@bellevuehotels.cz. Za účelem ochrany vašeho soukromí Správci osobních údajů přijmou nezbytná opatření k ověření vaší totožnosti před poskytnutím přístupu či provedením oprav. Pokud se domníváte, že Správce osobních údajů zpracovává, nebo by mohl zpracovávat jakékoli vaše údaje v rozporu s pravidly soukromého a osobního života, případně v rozporu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (GDPR), máte právo požadovat vysvětlení a/nebo nápravu dané situace u příslušného Správce osobních údajů. Bez ohledu na tuto skutečnost jste jako fyzická osoba oprávněni kontaktovat Úřad pro ochranu osobních údajů a požadovat, aby přijal kroky ve věci nápravy jakýchkoli porušení povinností Správců osobních údajů.